Digiopetuksen menetelmät ja työskentelytavat

Opintojakson työskentelytapojen ja opetusmenetelmien valintaan sekä oppimistehtävien laadintaan vaikuttavat osaamisperustaiset osaamistavoitteet, pedagogiset mallit ja suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat digitaaliset oppimisympäristöt ja opiskelijaryhmän osaamistaso.

Suunnittelussa on hyvä muistaa, että osaamisen kehittyminen on opiskelijasta lähtevää osallistumista, jossa on yksin ja yhdessä asioiden työstämistä sekä kokeilemista käytännön toiminnassa. Kompleksisten asioiden syvälliseen oppimiseen tarvitaan sekä yksin, että yhdessä tekemistä ja opettajan ohjausta. Opintojakson työskentelymenetelmien valintaan ja laadintaan vaikuttavat opettajan oma ymmärrys soveltaa ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksiä käytännössä. Näiden tekojen kautta opettaja rakentaa oppimistilanteen opettajalähtöisyyden tai oppijalähtöisyyden, ei minään temppuina vaan prosessiin sopivina työskentelytapoina.

Oppimisprosessia suunnitellessaan opettaja pohtii, millaisten työskentelytapojen ja opetusmenetelmien kautta oppimistilanteissa edetään. Opettaja miettii opetus- ja oppimismenetelmälliset teot tähän tapahtumien sarjaan sekä opettajan että opiskelijoiden osalta. Opintojakson suunnittelussa pitää miettiä opetuksen jaksotus, eli missä vaiheissa opiskellaan opettajajohtoisesti, yhteisöllisesti ja yksin.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelEQFLevel 8
Home pagehttps://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/menetelmat-tyoskentelytavat/
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00

Back to search